تأثیر هویت دینی بر روی سازگاری فرهنگی در میان قومیت‌های مهاجر به منطقه نجف‌ آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان- دانشکده علوم اجتماعی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

3 دانشیار ، گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

10.30510/psi.2022.283179.1683

چکیده

در این پژوهش محققین به دنبال پاسخ به این سوال هستند که «آیا هویت دینی به عنوان یکی از کارکردهای اجتماعی دین، می‌تواند بر روی سازگاری فرهنگی اقوام مهاجر تأثیر مثبت بگذارد؟». برای پاسخ به این سوال ابتدا نویسندگان با طرح نظری تکثر فرهنگی به این نتیجه می‌رسند که برای ایجاد سازگاری فرهنگی نیاز است که ارزش‌های مشترکی در قالب هویت مشترک ارائه گردد و این هویت مشترک بر مبنای دین ارائه می‌شود. برای سنجش سوال اصلی این تحقیق از روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه اقدام به جمع‌آوری اطلاعات از جامعه نمونه به حجم 212 نفر شده است و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AOMS اطلاعات در قالب آزمون جداول توصیفی و استنباطی بر پایه ماتریس همبستگی ارائه شده است. نتیجه این تحقیق بیان کننده تأثیر مثبت و معنادار هویت دینی بر روی سازگاری فرهنگی در میان اقوام مهاجر است. از دیگر نتایج این تحقیق می‌توان به تأثیر سن و میزان سال‌های سکونت بر روی میزان سازگاری فرهنگی اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها