بررسی تطبیقی اداره فضولی به قصد احسان در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 گروه حقوق، دانشگاه رجا، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه حقوق، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.328888.3086

چکیده

اداره فضولی مال غیر، عملیاتی است که شخص، با حسن نیت و انگیزه خیرخواهی، برای اداره اموال دیگری انجام می‌دهد. احکام معاملات فضولی در کشور ایران همواره به صورت غیرنافذ بوده در حالی که در معاملات کشورهای انگلیس و آمریکا گاهی بطلان نسبی و گاهی صحیح می باشد. در حقوق ایران مبنای حقوقی دخالت و تصرف مدیر فضولی در اموال دیگران بدون اجازه مالک یا قائم مقام قانون، با توجه به قواعد تسلیط و احترام مالکیت افراد می‌تواند قواعد فقهی «الضرورات تبیح المحضورات» و «احسان» باشد و مدیر فضولی به استناد قاده احسان می تواند به مالک رجوع کند. اما در حقوق انگلیس و آمریکا اداره مال غیر بر اساس قاعده نمایندگی اضطرار‌ی توجیه شده است. بدین معنی که اگر عاملیت اضطراری در حقوق انگلیس و آمریکا محقق باشد عامل می‌تواند برای هزینه های ناشی از نجات و حفظ دارایی اصیل به اصیل رجوع نماید. بررسی و مطالعه تطبیقی عملیات مذکور به انطباق بیشتر این نوع معاملات با نظم عمومی و جهانی‌شدن حقوق قراردادها کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها