ارائه چارچوب ساختاری تفسیری توسعه کارآفرینی در آموزش عالی با پیامد اجتماعی و اقتصادی (مطالعه موردی: دانشگاه تهران مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی، گروه مدیریت کارآفرینی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.331232.3153

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه چارچوب توسعه کارآفرینی در آموزش عالی مبتنی بر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی اجرایی شد. در این تحقیق جهت مدلسازی از روش‏های آمیخته کمی و کیفی استفاده شد. جامعه آماری مرحله کیفی، 10 نفر از خبرگان کارآفرینی و اساتید گروه تخصصی کارآفرینی بود. روش نمونه‌گیری، گلوله‌برفی بوده جامعه اماری مرحله کمی 80 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه کارآفرینی که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده‎ها در مرحله کیفی، مستندات (مرورسیستماتیک) و مصاحبه عمیق نیمه‎ساختاریافته بود و پایایی آن با توافق درونی کدگذاری همکار تأیید شد. روش پژوهش مرحله کمی، مدلسازی ساختاری تفسیری جهت سطح بندی مقوله‎ها است. جهت تأیید روابط بین مؤلفه‌ها از معادلات ساختاری بهره‌گرفته شد. نتایج نشان داد پیش‌نیارهای توسعه کارآفرینی دارای هفت سطح است که زیرساخت‌های ارزشی جامعه در سطح اول، فرهنگ‌سازی در جامعه و پیش‌نیازها دولتی در سطح دو، ساختار دانشگاه کارآفرینی اجتماعی و سیاست‎گذاری و تعیین اهداف توسعه کارآفرینانه اجتماعی دانشگاه و پیش‌نیازهای مدیریتی و سرمایه‌انسانی دانشگاه‌ها در سطح سه، فعالیت‌ها و اقدامات و ارتباطات دانشگاهی و تعاملات بین نهادی در سطح چهار، پیش‌نیارهای دانشجویی در سطح پنج، فعالیت‌ها و اقدامات دانشجویان در سطح شش، تقویت جایگاه دانشگاه کارآفرین اجتماعی در جامعه در سطح هفت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها