بررسی تحلیلی سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی باهدف ارائه الگوی مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم سیاسی، علوم انسانی و هنر، آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

2 روابط بین الملل، علوم انسانی و هنر، آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

10.30510/psi.2022.312756.2566

چکیده

فضای مجازی عرصه‌ای از فرهنگ با قابلیت‌های گسترده که فعالیت‌های متنوعی را در خود فراهم می‌آورد. از این‌رو در تمامی کشورهای جهان به‌عنوان قلمروی حساس و نیازمند سیاست‌گذاری شناخته شده است. در واقع و مواقعی که ظهور و گسترش ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی تغییرات سریع و شرایط سخت اجتناب‌ناپذیر و طبیعی به حساب می‌آیند وجود تصمیمات راهبردی و جامع برای حرکت منظم و منسجم و مقابله با تغییرات و تحولات روزمره، در هر سازمان و نهاد یا حتی کشوری ضروری به نظر می‌رسد. در کشور ما نیز این مسئله به دلیل شرایط ویژه سیاسی، اجتماعی، امنیتی و... دارای اهمیت بسزایی است. لذا اهمیت و ضرورت موضوع، لزوم پژوهشی در این حوزه را می‌طلبد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی مناسب در فضای مجازی به بررسی تحلیلی سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. رویکرد پژوهش، کیفی و شیوه انجام آن تلفیقی است. به این ترتیب که در گام نخست، از روش مرور سیستماتیک یا دلالتی از فراتحلیل به مثابه بازنگری در پیشینه پژوهش استفاده شد و در ادامه روش مصاحبه «به صورت نیمه‌ساخت یافته و بعضاً عمیق» دنبال شد. یافته‌ها نشان داد که جمهوری اسلامی ایران، نظر به جایگاه، تأثیرگذاری و گستردگی فضای مجازی، که با استقبال وسیعی در سراسر جهان مواجه شده، لزوم ورود و دخالت مناسب در حوزه مذکور را نیز لمس کرده و سیاستگذاری متناسب با موضوع، یعنی نظارت و دخالت مستقیم بر محتوا و عملیات فضای مجازی را در پیش گرفته است.

کلیدواژه‌ها