بررسی مشارکت سیاسی در گفتمان دو دولت عدالت محور و اصلاح طلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، , واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

10.30510/psi.2022.334390.3272

چکیده

تحلیل گفتمان، یک گرایش مطالعاتی بین رشته ای است؛ که از اواسط دهه ی ١٩٦٠ تـا اواسـط دهـه ی 1970 در پـی تغییـرات گسـترده ی علمــی-معرفتی، در رشته هایی چــون انسان شناسـی، قوم نگــاری، جامعه شناسی خرد، روان شناسی ادراکی و اجتماعی، شعر، معانی و بیان، زبان شناسی، نشـانه شناسـی و سـیر رشته های علوم اجتماعی و انسانی علاقه مند به مطالعات نظام مند ساختار، کارکرد و فراینـد تولیـدگفتـار و نوشتار ظهور کرده است. هر تحقیق ، فرآیندی علمی است که طی آن پژوهشگر تلاش می کند تا برای یک مسئله ، پاسخی نظری پیدا کند. در این تحقیق به بررسی مشارکت سیاسی در گفتمان دو دولت عدالت محور و اصلاح طلب پرداخته شده و برای حل یک مشکل واقعی در دنیای ی عمل راهکاری ارائه شده است. تحقق پیشرفت و توسعه کشورها نیز مستلزم بهره گیری از استعداد و توان و حضور فعالانه مردم و مشارکت آنها در مراحل توسعه است؛ به طوریکه توسعه و مشارکت را اموری در هم تنیده دانسته اند، و فرآیند توسعه وقتی با ثبات و موفقیت همراه می دانند که با افزایش مشارکت مردم توأم باشد.

کلیدواژه‌ها