تاثیر مهارت‎های تحلیلی داده‎ها بر رفتار مالی کارکنان بخش حسابداری نهادهای عمومی غیردولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه قم

3 گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

10.30510/psi.2022.333868.3250

چکیده

در عصر حاضر ارائه محصولات و خدمات مبتنی بر داده،باعث ظهور داده‌های بزرگ اقتصادی و مالی در سطح سازمان ها و شرکت ها شده است که به صورت روزانه بر حجم انها افزوده می شود،از اینرو برای مدیریت و تجزیه و تحلیل داده ها،کسب مهارت‌های تحلیل داده ضرورت پیدا کرده است.یکی از مسائلی که در خروجی تحلیل های داده های اقتصادی و مالی تاثیر بسیاری دارد نحوه رفتار نیروی انسانی و کارکنان سازمان ها در مواجه با داده های مالی و اقتصادی است.از اینرو در این پژوهش تاثیر مهارت های تحلیلی داده ها بر رفتار مالی کارکنان بخش حسابداری نهادهای عمومی غیردولتی(نمونه موردی:بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) بررسی و نتایج آن ارائه شد.روش‌های گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد.در این پژوهش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تمام کارکنان بخش حسابداری و پشتیبانی آن به عنوان قلمرو مکانی مدنظر قرار میگیرد که حجم نمونه 234 می باشد.داده ها با بکارگیری مدل معادلات ساختاری و به طور اخص تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شده است.یافته ها نشان می دهد که مهارت های تحلیلی داده ها بر رفتار مالی کارکنان بخش حسابداری نهادهای عمومی غیردولتی تاثیر معناداری دارد.تاثیر مهارت های تحلیلی داده ها بر رفتار مالی کارکنان زن بخش حسابداری نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به مردها و همچنین باتجربه ها نسبت به بی تجربه ها یکسان می باشدو همچنین مهارت های تحلیل داده ها بر زیان گریزی،اطمینان بیش از حد،عملکرد جمعی،درک خطر،پیش بینی های اقتصادی وجستجوی اطلاعات تأثیرمعناداری دارد

کلیدواژه‌ها