بررسی رابطه بین شهرت سازمانی با رضایت ارباب رجوع با توجه به نقش تعدیلگر بازاریابی منابع (مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی شهر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت-علوم انسانی -دانشگاه آزاد -کرمان-ایران

2 مدیریت-علوم انسانی-کرمان-ایران

چکیده

این پژوهش، به مطالعه نقش تعدیل گر بازاریابی منابع در ارتباط بین شهرت سازمانی و رضایت ارباب رجوع در شعب بانک کشاورزی شهر کرمان می پردازد. جامعه آماری شامل کارکنان شعب بانک کشاورزی شهر کرمان به تعداد 400 نفر می باشد و همچنین مشتریان بانک کشاورزی به تعداد نامحدود می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است و برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه بازاریابی منابع، رضایت ارباب رجوع و شهرت سازمانی استفاده شد. میزان روایی پرسشنامه ها با توجه به تحقیقات قبلی انجام شده مطلوب ارزیایی شده است و میزان پایایی آنها 92/0 و 82/0 و 89/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌ افزار SPSS ، ضزیب پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. یافته ها نشان داد بین شهرت بانک‌ها ومولفه‌های آن با رضایت ارباب رجوع رابطه وجود دارد همچنین بازاریابی منابع در ارتباط بین مولفه‌های شهرت سازمانی با رضایت ارباب رجوع نقش تعدیلگردارد. در نهایت به ارائه پیشنهاداتی برای جامعه آماری پژوهش پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها