بررسی رابطه ادراک فساد بر ادراک عدالت اجتماعی(مطالعه موردی شهروندان شهرستان ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیارگروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

این مقاله در صدد بررسی ارتباط ادراک فساد بر عدالت اجتماعی در میان شهروندان 30 ساله و بالاتر شهرستان ساری در استان مازندران است.در این تحقیق برای تبیین ارتباط فساد بر احساس عدالت اجتماعی از نظریه راولز ،مارکس،وبر،پارتو و دورکیم بهره گرفتم.داده‌های مورد نیاز با روش پیمایش و ابزار پرسش‌نامه از میان یک نمونه آماری400 نفری گردآوری شده‌اند.برای تحلیل داده از نرم افزارspss استفاده شد.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهدکه بین ابعاد متغیر ادراک فساد با متغیر ادراک عدالت اجتماعی،رابطه معنی‌داری وجود دارد.بررسی رابطه متغیرها گویای این است که بین متغیرها،همبستگی معکوس و منفی وجود دارد، بالاترین میزان تاثیر را بعد از ادراک فساد کل به ترتیب ادراک فساد بین‌المللی،ادراک فساد سیستمی،ادراک فساد کلان و ادراک فساد خرد بر ادراک عدالت اجتماعی دارند.در بین ابعاد ادراک فساد مخرب‌ترین ارتباط و تاثیر براساس ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون بر عدالت اجتماعی مربوط به بعد فساد سیستمی ادراک فساد می‌باشد. پاسخ‌دهندگان فساد سیستمی را یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات جامعه به شمار آورده‌اند.نتایج حاصل از پژوهش نظریات مطرح شده درچارچوب نظری را تیید می‌کند و در راستای تحقیقات پیش از خود است.

کلیدواژه‌ها