ارائه الگوی پیشنهادی امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر عباس، ایران.

2 استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر عباس، ایران.

4 استادیار گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران.

10.30510/psi.2022.334036.3257

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه الگوی پیشنهادی امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران می‌باشد. این پژوهش یک پژوهش توسعه‌ای و بنیادی است، چرا که از طریق ارائه الگوی پیشنهادی امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایرانراه گشای سایر مطالعات و برخی مشکلات سرمایه‌گذاری می‌باشد. بعلاوه در این پژوهش از دو رویکرد کیفی و کمی استفاده شده است. بدین ترتیب که در مرحله‌ی کیفی از رویکرد استقرائی و در مرحله‌ی کمی از رویکرد فرضیه‌ای- قیاسی استفاده خواهد شد. داده‌ها و اطلاعات مندرج در این پژوهش از منابع مختلف به‌دست‌آمده است. داده‌های ثانویه در این پژوهش از کتاب‌ها، مقالات، اسناد و مدارک واطلاعات استخراجی از پرسشنامه به‌دست‌آمده است. داده‌های اولیه نیز از روش داده بنیاد و مصاحبه با خبرگان حاصل شده‌اند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل تعیین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری از طریق داده بنیاد (گرندد تئوری) انجام شده است. حاصل این فرآیند شش مقوله اصلی (شرایط علّی، پدیده محوری، شرایط مداخله‌گر، شرایط زمینه‌ای، راهبردها و پیامدها) الگوی پارادایمی تدوین الگو، 25 مصاحبه صورت پذیرفت که بر اساس آن 18 مقوله محیطی، مقوله مبنایی، مقوله حرفه‌ای، مقوله رویه‌های سرمایه‌گذاری، مقوله ساماندهی، مقوله محتوایی، مقوله فرایندسازی، مقوله مدیریتی، مقوله ساختاری، مقوله انسانی، مقوله نظارتی، مقوله توانایی، مقوله الزامات، مقوله بسترسازی، مقوله توسعه‌ای، مقوله حمایتی، مقوله بنیادی و مقوله بهسازی به عنوان ابعاد الگوی امنیت سرمایه‌گذاری به دست آمد.

کلیدواژه‌ها