طراحی و تبیین مدلی در ارتباط بین شادی کارکنان و استقرار سیستم جانشین پروری و انتصابات به دور از فشارهای سیاسی و جناحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

10.30510/psi.2022.333894.3251

چکیده

روش تحقیق در این پژوهش، از نوع کاربردی و جزو تحقیقات آمیخته کیفی و کمی می‌باشد. با مطالعه‌ی ادبیات و روش مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای و روش اکتشافی، سوالات مصاحبه و پرسشنامه‌های پژوهش مشخص شده اند. پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها، می‌توان علاوه بر دسته بندی ‏متغیرهای پژوهش، امکان ارائه‌ی الگوی پژوهش فراهم شده است. داده‏های کیفی گردآوری ، سپس برمبنای یافته‏های حاصل از داده‏های کیفی ابزار پژوهش ساخته شد و داده‏های کمی گردآوری گردید. در بخش کیفی اقدام به مصاحبه با 30 نفر از خبرگان و صاحب‌نظران شد و دربخش کمی تحقیق ، پرسشنامه بین 108 نفر از مدیران شعب بانک صادرات توزیع و جمع آوری گردید. با استفاده از خروجی الگوریتم‌های نرم افزارهای ( Maxqda,2018 وSmartPLS 3,Spss25) متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد اولویت بندی مولفه های شادی کارکنان و استقرار سیستم جانشین پروری و انتصابات به دور از فشارهای سیاسی و جناحی با استفاده از تحلیل واریانس فریدمن ، شناسایی استعدادها و تشکیل خزانه استعدادها برای انتصابات شایسته رتبه اول را دارد و مولفه عوامل سازمانی رتبه دوم و مولفه شادی کارکنان رتبه سوم را دارد.

کلیدواژه‌ها