تحلیل منافع ملی جمهوری اسلامی ایران براساس نظریه زمینه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بجنورد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر که با روش کیفی انجام می شود، بررسی مفهوم منافع ملی، چالش های آن و ارائه الگوی نظری درباره تأمین منافع ملی در ج.ا.ایران است. این پژوهش براساس نظریه زمینه ای، و از رهگذر مصاحبۀ نیمه‌ساختارمند با اساتید و پژوهشگران در موضوع مذکور در سال 1399صورت بندی گردیده است. شناخت عوامل زمینه‌ای و تحلیل داده‌های پژوهش و مدل نظری، بیانگر این است که با در نظر گرفتن شرایط عِلی و ساختاری و نیز، با احتساب تأثیر عوامل مداخله‌گر، به الگویی منتخب در رسیدن به منافع ملی ج.ا.ایران دست یابیم که در این مقاله از آن، به" الگوی جهانی شدن توسعه با هماهنگی عادلانه ایران با نظام اقتصادی جهانی" تعبیر کرده ایم.

کلید واژه ها: منافع ملی، نظریه زمینه ای، جهانی شدن، توسعه، ساختار اقتصادی-اجتماعی کلید واژه ها: منافع ملی، نظریه زمینه ای، جهانی شدن، توسعه، ساختار اقتصادی-اجتماعی

کلید واژه ها: منافع ملی، نظریه زمینه ای، جهانی شدن، توسعه، ساختار اقتصادی-اجتماعی کلید واژه ها: منافع ملی، نظریه زمینه ای، جهانی شدن، توسعه، ساختار اقتصادی-اجتماعی

کلیدواژه‌ها