شناسایی و تبیین ابعاد و شاخص های مدیریت ارزش مدار در وزارت کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران.

2 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

3 گروه ریاضی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

10.30510/psi.2022.316834.2733

چکیده

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی و تببین ابعاد و شاخص های مدیریت ارزش مدار در وزارت کشور انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش‌های توصیفی می‌باشد که به شیوه آمیخته اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و متخصصان حوزه پژوهش، به روش هدفمند از نوع گلوله برفی تا مرحله رسیدن به اشباع نظری انجام شد. داده ها با تعداد 18 نفر خبره به اشباع نظری رسیده است و طی فرآیند تحلیل داده ها با استفاده از استراتژی استراوس کوربین ابعاد و شاخص های مدیریت ارزش مدار پژوهش شناسایی گردیده است. در بخش کمی ضمن شناسایی ابعاد و شاخص های مدیریت ارزش مدار، سعی شده است که این ابعاد و شاخص های شناسایی شده با داده های کمی نیز تأیید شوند.

نتایج بدست آمده، نشان داد که به کارگیری مدیریت ارزش مدار در وزارت کشور وابسته به ابعاد یازده گانه ارزش ها و شاخص های این یازده نوع از ارزش ها هستند. این مقاله ابعاد و شاخص های مدیریت ارزش مدار را برای وزارت کشور تبیین نمود و مبحت مدیریت ارزش مدار را یک گام به جلو برد و پیشنهاد شد که از مدیریت مبتنی بر ارزش ها می توان به عنوان یک استراتژی در بهبود عملکرد سازمانی و مدیریتی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها