حمایت سیاسی از حقوق اقلیتها در میان کردها با تمرکز بر اقلیم کردستان عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه حقوق، واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج،ایران.

چکیده

در طول این سالهای اخیر تعداد جمعیت اقلیم کردستان هر سال افزوده شده و ساختار ملی و قومی در اقلیم کردستان متنوع شده و متکثر گردیده است که شامل الف)کردها به عنوان اکثریت، ب) ترکمن، ج) سریان، د) ارمنی و ه) دیگر گروه ها می باشد. پس از تأسیس حکومت اقلیم کردستان از سال 1992 به عنوان یک ساختار و بعدها نیز بر اساس قانون اساسی 2005 عراق به عنوان یک اقلیم و ایالت به رسمیت شناخته شده، حقوق اقلیتها به عنوان یک مسأله سیاسی و حقوقی مورد توجه قرار گرفت. این مقاله با هدف بررسی حمایت از حقوق اقلیتها در اقلیم کردستان عراق می باشد و در پی پاسخ به این پرسش است جایگاه قانونی حمایت از حقوق اقلیت های اقلیم کردستان عراق چگونه می باشد؟ این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال این فرضیه بوده که پارلمان کردستان در راستای حمایت و تضمین حقوق سیاسی و مدنی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی اقلیتها و برای تضمین روح همزیستی مسالمت آمیز و احترام و صلح میان شهروندان اقلیم کردستان اقدام به وضع قانون شماره 5 سال 2015 مربوط به قانون حمایت حقوق اقلیتهای کردستان عراق نموده است که از سه بخش و نه ماده تشکیل شده است. یافته های پژوهش بیانگرآن است که با توجه به چند فرهنگی در اقلیم کردستان و قوانین عراق به رسمیت شناخته شده است و در حوزه دینی و مذهبی و ملی و زبانی این موضوع مدنظر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها