بررسی تاثیرمعیارها و سنجه ها ی ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بر توسعه صنعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استاد گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران و استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

10.30510/psi.2022.329773.3114

چکیده

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، روش تحقیق آمیخته محسوب می گردد. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی، روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند و در بخش کمی بصورت تصادفی طبقه‌ای بود. در این طرح ابتدا داده های کیفی گردآوری و تحلیل ‌و سپس در مرحله دوم داده های کمی گردآوری و تحلیل شدند. نتایج بررسی مقادیر واریانس استخراج شده متغیرهای پنهان پژوهش نشان داد که همه متغیرها مقدار0.561 به خود اختصاص دادند. لذاروایی همگرای ابزارهای اندازه گیری با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده، تأیید شد. نتایج بررسیها ضرایب آلفای کرونباخ 0.899 و پایایی مرکب را0.919 نشان داد⸲ بنابراین پایایی ابزارهای اندازه‌گیری با استفاده از این دو شاخص هم تأیید شد. در بخش کیفی؛ برای شناسایی معیارها و سنجه های ارزیابی خط مشی مالیات بر ارز ش افزوده با نظر سنجی از خبرگان با استفاده از آزمون دوجمله ای ابتدا معیارها وسنجه های ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده شناسایی شدند وسپس دربخش کمی؛ برای بررسی تاثیر معیارها وسنجه های ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بر توسعه صنعت از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد و نشان داد که 5 معیار و 9 سنجه شناسایی شده جهت ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بر توسعه صنعت تاثیر مستقیم دارند

کلیدواژه‌ها