انتقال فناوری و سازوکارهای حمایتی مالکیت فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران .

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم انسانی ، واحد بیرجند ، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

3 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسالمی، بیرجند، ایران. استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.30510/psi.2022.331826.3172

چکیده

امروزه فناوری و دسترسی به آن یکی از بزرگترین و پراهمیت ترین شاخص اساسی در توسعه اقتصادی محسوب می شود و روز به روز نیز استفاده از این فناوری به روزتر و پیشرفته تر می گردد از این رو انتقال آن با قرارداد در سطح بین المللی به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده است قراردادهــای انتقــال تکنولــوژی بــه علــت وســعت دامنــه و پیچیــدگی موضوعشان و شرایط مختلفی که در چنـین قراردادهـایی پـیش بینـی می شـود از ویژگیهـای خاصـی برخـوردار هسـتند که در سطح بین الملل صورت می گیرد. بنا بر این ضرورت و اهمیت در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی حمایت های حقوقی از مالکیت های فکری در عرصه انتقال فناوری می پردازیم و به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که جایگاه قواعد حمایتی از دارییهای فکری در جهت دهی به فرایند انتقال فناوری چگونه است؟ فرضیه این تحقیق بیانگر این است که قواعد حمایتی به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با دارییهای فکری دارند در جهت دهی به فرایند انتقال فناوری نقشی انکار ناپذیری را دارا هستند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده ی این است که مالکیت فکری فرایند انتقال فناوری را تسهیل می کند در این زمینه مدلها ، موافقتنامه ها ، پیمانها و ... زیادی وجود دارد که هر کدام از آنها در سطح جهانی از اهمیت زیادی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها