ارائه مدل بازاریابی اجتماعی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی: نگاهی بین رشته ای بازاریابی -جامعه شناسی با تاکید بر جامعه سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحدتهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.292359.1888

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل بازاریابی اجتماعی؛ با نگاهی بین رشته‌ای بازاریابی- جامعه شناسی صورت پذیرفته است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد است. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفته است. نمونه‌گیری به روش نظری و با بهره‌مندی از تکنیک‌های هدفمند انجام و جامعـة آماری مطابق با الگوی نظام‌مند نظریـة داده بنیـاد، از میان خبرگان و مدیران با سابقه فعال در حوزه سالمندان انتخاب شده‌اند. نتایج تحلیل داده‌های به دست آمده از مصاحبه‌ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، حاکی از آن است که برای موفقیت بازاریابی اجتماعی مبتنی بر مسئولیت ‌اجتماعی بین رشته‌ای بازاریابی- جامعه شناسی، مدیران بایستی به مقوله‌ها و زیرمقوله‌های شناسایی شده توجه نموده و با ژرف‌نگری، جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص سازند، افراد را به مسیر تعیین شده هدایت کنند و انگیزه ایجاد تحول را در کارکنان سازمانها به وجود آورند.

کلیدواژه‌ها