بررسی ارتباط مؤلفه‌های مختلف جامعه‌شناسی و اجتماعی با سطح یادگیری زبان آموزان زبان آلمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزش زبان آلمانی، دانشکده زبان های خارجی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.333225.3223

چکیده

در این مطالعه بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های مختلف جامعه شناسی و اجتماعی با سطح یادگیری زبان‌آموزان زبان آلمانی (سطح مقدماتی A1) هدف اصلی قرار گرفته است. در جهت دستیابی به اهداف تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌های استاندارد که روایی و پایایی آن تأیید شده است، جمع‌آوری شده و داده های شرکت کنندگان در تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. نمونه آماری این مطالعه را 120 نفر از زبان آموزان مرکز آموزش زبان های خارجی دانشگاه شهید بهشتی که در حال یادگیری زبان آلمانی به عنوان زبان دوم هستند، تشکیل داده است. در این مطالعه میانگین استفاده از استراتژی های آموزش زبان برای هر استراتژی محاسبه و بر اساس مؤلفه‌های مورد بررسی شرکت کنندگان مقایسه شد. برای مقایسه نمرات شرکت کنندگان از آزمون آماری ANOVA استفاده شد. بدین منظور، میانگین استفاده از استراتژی های آموزش زبان در میان زبان آموزان متفاوت از نظر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج نهایی بدست آمده، مؤلفه‌های میزان تحصیلات، وضعیت درآمد، وضعیت مسکن، وضعیت اقتصاد و فرهنگ یادگیری در یادگیری زبان آلمانی توسط زبان آموزان این رشته به لحاظ آماری تفاوت معناداری در سطح 95 درصد ایجاد می کند. به عبارت دیگر، نتایج نشان می‌دهد تحصیلات بالاتر، وضعیت درآمدی و اقتصادی بالاتر، دارا بودن مسکن و انگیزه‌های درونی به طور معناداری در یادگیری زبان آلمانی تفاوت ایجاد می نمایند.

کلیدواژه‌ها