پیشران‌ها و موانع اثرگذار بر جامعه‌پذیری سیاسی زنان تحصیل‌کرده تهرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.296438.2028

چکیده

موضوع جامعه‌پذیر کردن سیاسی زنان در چند دهه اخیر از مهم‌ترین دغدغه‌های محافل فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جهان سوم بوده است. اگرچه این پدیده از دستاوردهای فرهنگ نوین و تمدن غربی است، اما امروزه به دغدغه جهانی تبدیل شده است که به جوامع غربی دیگر اختصاص ندارد و علت این امر جهانی شدن و گسترش آن است؛ تحولی که گفتمان جامعه‌پذیری سیاسی به‌خصوص در حوزه زنان به گفتمانی جهان‌شمول تبدیل کرده است. در راستای جامعه‌پذیر شدن سیاسی افراد موانعی وجود دارد؛ تحقیق حاضر تلاشی برای رسیدن به پاسخ این سؤال اصلی بود که سنجش میزان تحقق جامعه‌پذیری سیاسی در بین زنان تحصیل‌کرده تهرانی در چه میزانی قرار دارد؟ و چه عواملی به‌عنوان‌ متغیرهای اثرگذار بر آن به‌عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. بدین منظور برای سنجش جامعه‌پذیری سیاسی، با توجه به مطالعات و پیشینه‌های انجام شده در خارج و داخل از سه شاخص اصلی آگاهی سیاسی، نگرش سیاسی و مشارکت سیاسی استفاده کرده است و مجموع این سه شاخص، متغیر وابسته ما را می‌سازد. روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایش بوده، که تعداد ۳۸۴ نفر از زنان تحصیل‌کرده در شهر تهران را با استفاده از فرمول کوکران، به عنوان جامعه نمونه، با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد کاوش قرار داده است. پایایی سوالات تحقیق از طریق آلفای کرونباخ با مقدار متوسط 819/0 مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج پژوهش رابطه بین میزان جامعه‌پذیری سیاسی را با نقش‌های خانواده، دوستان و همسالان، دینداری، وضع تأهل، تحصیلات و سن پاسخگویان را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها