تأثیر استراتژی‌های مزیت رقابتی بر عملکرد غیرمالی صنعت بیمه (مورد مطالعه: بیمه پارسیان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی،واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی،رشت،ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی،واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی،رشت،ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی و سنجش چگونگی تأثیر استراتژی های مزیت رقابتی بر عملکرد غیرمالی صنعت بیمه می‌باشد. روش این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی بوده و جامعه آماری آن را مشتریان برند بیمه پارسیان در سه شهر رشت، لاهیجان و بندرانزلی تشکیل می‌دهند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 392 نفر از مشتریان به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابعاد اصلی پرسشنامه‌های پژوهش عبارت بودند از استراتژی‌های رقابتی تمایزبخشی، رهبری هزینه، وفاداری، رضایتمندی، اعتماد و شهرت سازمان. با استفاده از آزمون‌های آماری رگرسیون چندگانه و مدل معادلات ساختاری فرضیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که استراتژی‌های مربوط به مزیت رقابتی شامل تمایزبخشی و رهبری هزینه به صورت معناداری عملکرد غیرمالی بیمه پارسیان را در ابعاد وفاداری، رضایتمندی، اعتماد و شهرت سازمان پیش‌بینی می‌کنند. همچنین مدل معادلات ساختاری نیز نشان داد که استراتژی‌های تمایزبخشی و رهبری هزینه با میانجی گری شهرت سازمان، رضایتمندی و اعتماد مشتریان بر وفاداری مشتریان تأثیرگذارند.

وازگان کلیدی: استراتژی‌های مزیت رقابتی، عملکرد غیرمالی و بیمه.

کلیدواژه‌ها