بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در شرکت های بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه حسابداری و مدیریت، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دانشیار دانشکده حسابداری و مدیریت، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

4 استادیار دانشکده مدیربت، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و پالایش عوامل موثر بر کارآیی سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ای مبتنی بر رویکرد دلفی فازی می‌باشد. به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر ثبات مالی شرکت ها، ضمن مرور مطالعات صورت گرفته، مصاحبه نیمه ساختاریافته ای با استفاده از روش کیفی تحلیل تم صورت گرفته است. خبرگان مورد مصاحبه 20 نفر از اساتید دانشگاه ها، مدیران عامل شرکت ها و موسسات بیمه و نیز حسابرسان ارشد دارای تحصیلات حسابداری و مدیریت هستند. مرور ادبیات، پژوهش‌های انجام گرفته و نتایج مصاحبه‌ها نشان‌دهنده دو تم اصلی شامل نهاده ها و ستانده ها است که عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات را دسته بندی می‌کند. در این پژوهش عوامل کلیدی شناسایی شده و سپس از تکنیک دلفی فازی برای رتبه بندی و یافتن درجه اهمیت عوامل استفاده شده است. نتایج نشان داد که به ترتیب بازده دارایی ها، بازده سرمایه، ارزش سرمایه گذاری، بازده سرمایه گذاری و بازده خالص سرمایه از دسته ستانده ها و متغیرهای سهم بازار، توان ایفای تعهدات، تنوع کسب و کار، ذخایر فنی و واگذاری ریسک از دسته نهاده ها، بیشترین تاثیر را در کارایی سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای دارند.

کلیدواژه‌ها