ارائه الگوی طراحی فضای آموزشی مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

10.30510/psi.2022.292556.1898

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر طراحی فضای آموزشی مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی است. روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعۀ اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12 ، برای شناسایی شاخص های مربوط به طراحی فضای آموزشی مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی ابعاد شناسایی شده، استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش تمام خبرگان در حوزه مدیریت آموزشی و تکنولوژی آموزش، تحقیقات در آموزش و روانشناسی تربیتی بودند که بعد از انجام مصاحبه 11 اشباع نظری صورت گرفت. روایی از طریق 4 خبره و توسط دو همکار و پایایی از فرمول کوپای (68/0) بدست آمد. در نتیجه 2 بعد، 46 شاخص شناسایی شد. برای ارائه مدل پرسشنامه محقق ساخته بین 382 نفر از دانش آموزان دوره اول متوسطه توزیع و در نهایت با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری تمام شاخص ها تایید شدند و بُعد آموزشی با ضریب 0.648 بیشترین تاثیرگذاری و اهمیت را در مدل دارد و بُعد غیر آموزشی با ضریب 0.448 تاثیرکمتری را دارد. در نهایت الگو مورد اعتباریابی قرار گرفت و تایید شد.

کلیدواژه‌ها