تبیین مفهوم فضا و تعامل آن با عناصر قدرت و رقابت در ژئوپلیتیک شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی,دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران .تهران . ایران

3 استادیار رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران

10.30510/psi.2022.327851.3053

چکیده

فضا همواره موضوع بحث جغرافیا است . یک مکان جغرافیایی به واسطه ی فضا هویت خود را به ظهور میرساند.
اگرچه درباره ی فضا نباید جنبه ی صرفا فیزیکی آن مدنظر باشد اما این نکته مهم است که ارتباط فضای شهری با شهروندان زمین یایه است . همچنین چگونگی رفتار بازیگران در مدیریت سیاسی شهر و برایند آن در ژئوپولتیک شهری در سه گانه فضا ، قدرت و رقابت مورد مطالعه است .
بنابراین تبیین ارتباط و تعامل این سه عنصر در ژئوپلیتیک شهری مورد بحث ماست.
چنین به نظر میرسد که ضرورت وجود فضا از هرگونه آن ملازم تعامل با عنصر قدرت و رقابت است . الگوها و مدلهای مورد مطالعه درباره ی زیرساختهای ژئوپلیتیک شهری از ساختار هرمی و سه ضلعی در این باره تبعیت میکند .
اهمیت و ضرورت این تحقیق آنجا نمایان میشود که بررسی جایگاه فضا در تصمیمات مدیریت شهری ، سنجش وزن ژئوپلیتیک شهر و همینطور مناسبات بازیگران و سازندگان قدرت و رقابت در فضای شهری ارزیابی شود.
چنین نتیجه میشود که فضادر یک ارتباط منطقی با عناصر ژئوپلیتیک ، توان آن را دارد که اولا سطح شهر را ارتقا دهد ، ثانیا تمامی اهداف مدیریت سیاسی شهر را سامان بخشد و کیفیت حکمرانی را هدف گذاری کند.
این تحقیق براساس روش تحقیفقی –توصیفی و کتابخانه ای ، با استناد به مکتوبات متقن و اسناد میباشد و تلاش شده است به اعداف مورد نظر نائل گردد.

کلیدواژه‌ها