ارائه مدلی به منظور تربیت مدیران خلاق با تاکید بر بعد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران.

2 گروه آموزش ابتدایی، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه ، ایران

3 گروه مدیریت آﻣﻮزﺷﯽ، واﺣﺪ اهواز، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، اهواز، ایران.

10.30510/psi.2022.329451.3105

چکیده

هدف: هدف از پژوهش، ارائه الگویی برای تربیت مدیران خلاق در شرکت پتروشیمی عسلویه بود.
روش: در پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شد. جامعه پژوهش شامل تمامی مدیران و کارشناسان شرکت پتروشیمی عسلویه بود که 200 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای بود که سوالات و گویه‌های آن از مطالعه ژرف ادبیات استخراج شده بودند. برای روایی داده‌ها از روایی محتوایی مبتنی بر پانل متخصصان استفاده شد و برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که با توجه به مقدار به دست آمده از این آزمون (91/85/0)، مناسب تشخیص داده شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که مدل تربیت مدیران خلاق در شرکت پتروشیمی عسلویه دارای 4 بعد فردی، شغلی، گروه کاری و سازمانی بود. افزون بر آن، یافته‌های پژوهش نشان داد که بعد سازمانی دارای بیشترین اهمیت و بعد فردی دارای کمترین اهمیت است.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر دلالت بر این مساله دارد که تنها با تمرکز بر ویژگی‌های فردی و شخصیتی نمی‌توان مدیرانی خلاق و سرآمد داشت. بلکه بخش گسترده‌ای از این تربیت باید صرفِ فراهم کردن بسترهای کلان سازمانی برای شکوفا کردن استعدادهای نهفته افراد شود و تا این بستر فراهم نشود، هرگونه دوره‌ی آموزشی ارتقای مهارتهای فردی و شغلی محکوم به شکست است.

کلیدواژه‌ها