بررسی و تحلیل مسئولیت کیفری ایران در جرایم سایبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری، گروه حقوق ،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران

2 استادیار گروه حقوق،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران.

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

10.30510/psi.2022.317226.2863

چکیده

فضای سایبر یا فضای مجازی اصطلاحی است که در چند سال اخیر از طرف جرمشناسان و حقوقدانان موردعنایت قرارگرفته و همزمان با ایجاد این فضا جرایمی نیز در آن و با استفاده از آن رخ میدهد. مبارزه حقوقی با این جرایم مستلزم حذف چند گام مهم بود: نخست جرم انگاری رفتارهای مجرمانه بود، البته جرم انگاری بدون ابداع و دستیابی مسئولیت کیفری عملی کم وبیش ناتمام تلقی میشود، به همین علت بوده که قانونگذار ایران در قانون جرایم رایانه ای بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأکید ورزیده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای اولین بار در حقوق ایران به صراحت آورده است، پس موضوع مسئولیت کیفری و تخلیل گستره آن در حقوق جرایم رایانه ای از اهمیت فوق العادی رخوردار است، به احتمال زیاد سؤالات زیادی مرتبط با گستره مسئولیت افراد در فضای مجازی بیان شود، قانونگذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه ای را به موضوع مسئولیت کیفری مختص نموده و تغییری که قانون بیان شده سبب کشف و ابداع مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در فضای مجازی است.

کلیدواژه‌ها