بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با چابکی سازمانی و نقش واسطه عدالت توزیعی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی(منابع انسانی) دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

10.30510/psi.2022.333069.3215

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رابطه آن با چابکی سازمانی و نقش واسطه عدالت توزیعی، انجام گرفت.
طراحی/ روششناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش می باشند. حجم کل جامعه آماری برابر است با 318 نفر که حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران برابر 222 نفر به دست آمد. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شد. جهت داده آمایی (ورود داده ها) و رسم برخی از نمودارهای توصیفی از نرم افزار Microsoft Excel و برای تجزیه و تحلیل داده ها و استنباط های آماری از نرم افزار آماری Spss و 24IBM Amos استفاده شده است.
یافته های پژوهش: نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین فرهنگ سازمانی و چابکی سازمانی وجود دارد؛ همچنین بین فرهنگ سازمانی و توزیعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین مشخص گردید که عدالت توزیعی و چابکی سازمانی رابطه مستقیمی دارند.

کلیدواژه‌ها