تحلیل تاریخی نقش وزارت فرهنگ وآموزش عالی درجنگ تحمیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجری طرح نقش دولت در دفاع مقدس

2 استادیار گروه علوم اجتماعی و ارتباطات، واحد تهران شرق،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران (نویسنده مسئول مقاله)

3 پژوهشگر گروه فرهنگی سیاسی ،مرکز پژوهش های اجتماعی کندوکار ،تهران،ایران

4 دکتری معارف اسلامی و علوم سیاسی ،بسیج اساتید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ،تهران،ایران

10.30510/psi.2022.259502.1360

چکیده

جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران یک مقطع مهم وبرجسته درتاریخ معاصرایران محسوب می شود.این جنگ به دلیل طولانی بودن،شرایط خاص طرفین وهمچنین وضعیت نظام بین الملل در زمان وقوع ازپیچیدگی هایی برخوردار بود .دراین هشت سال جنگ تحمیلی در مقابله با متجاوزان بعثی، سازمان های مختلف غیرنظامی درایران نقش آفرینی کرده اند.این مقاله به تحلیل عملکرد وزارت فرهنگ وآموزش عالی درکمک وپشتیبانی ازجنگ درمقطع تاریخی 1359هجری شمسی تا سال 1367پرداخته است.روش اصلی پژوهش تاریخی اسنادی وراهبرد تحلیل تماتیک می باشد که با استفاده از اسناد و منابع دست اول و دوم و روایت مطلعان ومدیران وزارت فرهنگ وآموزش عالی صورت گرفته است.این پژوهش نشان می دهد،وزارت فرهنگ وآموزش عالی درزمان جنگ تحمیلی اقدامات مهمی مانند اجرای طرح دانشگاه در جبهه ، تأمین امکانات برای ادامه تحصیل دانشجویان مناطق جنگ زده،تأمین و اعزام دانشگاهیان به جبهه های نبرد،استحکام ساختمان دانشگاهها دربرابربمباران،بازسازی ساختمان های تخریب شده دانشگاه ها،اقدامات قانونی وحقوقی درمورد دانشجویان رزمنده ،انجام پژوهش های علمی مورد نیاز جنگ وتدوین قوانین ومقررات امتحانات و ادامه تحصیل دانشجویان رزمنده انجام داده است.

کلیدواژه‌ها