بررسی تأثیر ارزش‌های فرهنگی اقوام بر نگرش سیاسی و اقتصادی (مطالعه موردی استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی

2 گروه فلسفه

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی،آزادشهر،ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ارزش‌های فرهنگی اقوام بر نگرش سیاسی و اقتصادی اقوام ساکن استان گلستان بود. ارزش های فرهنگی به عنوان متغیر مستقل و نگرش های سیاسی و اقتصادی به عنوان متغیر وابسته می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف؛ کاربردی، از نظر روش؛ توصیفی- تحلیلی و از حیث جمع-آوری اطلاعات؛ نوعی تحقیق میدانی می‌باشد. جامعه آماری شامل 1868819 نفر از اقوام استان گلستان است که براساس سرشماری سال 1395 به‌دست آمده است که براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر طبق روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد شوارتز (۲۰۰۶) و نگرش سیاسی و اقتصادی محقق‌ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن‌ها مورد تأیید قرار گرفته است. تحلیل متغیرها ازطریق رگرسیون انجام گرفت و داده‌های حاصل از پرسشنامه از طریق نرم‌افزار 〖spss〗_26 مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌های تحقیق نشان دادند که: 1- ارزش‌های فرهنگی بر نگرش سیاسی اقوام تأثیر دارد 2- ارزش‌های فرهنگی بر نگرش اقتصادی اقوام تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها