سبک شناسی شرح بوستان سعدی از عبدالواسع هانسوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

10.30510/psi.2022.329504.3109

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک شناسی نثر شرح بوستان سعدی از عبدالواسع هانسوی صورت گرفته است. سعدی شیرازی نویسنده بوستان سعدی از عالمان دین بوده‌ و در سالهای اول سده هفتم هجری در شیراز متولد شده و در جوانی به بغداد رفته و آنجا در مدرسه نظامیه و حوزه‌های دیگر درس و بحث به تکمیل علوم دینی پرداخته و درعراق و شام وحجاز مسافرت کرده و حج گزارده و در اواسط سده هفتم به شیراز باز آمده و درسال 655 هجری کتاب معروف به بوستان را به نظم درآورده است که عبوالواسع هانسوی ادیب و شاعر فارسی گوی هندی از مردم شهر هانسی که در نیمه دوم سده یازدهم و نیمه یکم سده دوازدهم هجری درروزگار اورنگ زیب گورکانی می‌زیسته است و تاریخ تولد و وفات وی معلوم نیست به شرح ابیات دشوار بوستان سعدی پرداخته است. این پژوهش از نو ع انتقادی و از نظر اجرا در حیطه بررسی نسخه خطی می‌باشد. منابع مورد استفاده دراین پژوهش نسخه اول شرح بوستان سعدی از عبدالواسع هانسوی درکتابخانه کالج فورث ولیم هند کاتب غلام حسن که نسخه اصلی قرار گرفته است و نسخه دوم شرح بوستان سعدی از عبدالواسع هانسوی در کتابخانه گنج بخش اسلام آباد پاکستان و نسخه سوم شرح بوستان سعدی از عبدالواسع هانسوی درکتابخانه ملی ایران می‌باشد که به بررسی سبک نثر شرح بوستان سعدی از عبدالواسع هانسوی در دو بخش صوری و محتوایی پرداخته شده است. در این پژوهش به بررسی روش و شناخت چهارچوب کاری شارح در سبک نثر شرح نیز پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها