صلاحیت محاکم داخلی و دیوان کیفری بین‌المللی در ارجاع و محاکمه جنایات داعش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،

2 استادیار حقوق بین الملل، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد حقوق بین الملل، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار حقوق بین الملل، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.319626.2798

چکیده

موضوع ارجاع جنایات گروه‌های غیردولتی به دیوان کیفری بین‌المللی ، موضوعی نو و بدیع بوده و تاکنون ابعاد آن مورد عنایت دکترین قرار نگرفته است. در این مقاله برآنیم که با هدف امکان‌سنجی ارجاع جنایات گروه‌های غیردولتی به دیوان کیفری بین‌المللی با تکیه بر جنایات گروه داعش پاسخ دهیم که صلاحیت دیوان در ارجاع جنایات گروه‌های غیردولتی به دیوان کیفری بین‌المللی چیست؟ برای نتیجه‌گیری می‌توان بیان کرد که اقدامات داعش براساس مدارک بین‌المللی موجود مانند اساسنامه دیوان و نیز قوانین کیفری ، نمونه کامل ، و جنایت علیه انسانیت و جنایات جنگی است. با توجه به مفاد اساسنامه دیوان به نظر می‌رسد که این دیوان در کل پنج روش اجرای صلاحیت در برابر جرائم مربوط به حوزه صلاحیتی خود دارد: 1) دریافت دیوان از شورای امنیت؛ 2) انجام خلاف در حیطه دولتی مربوطه؛ 3) قبول صلاحیت دیوان از سوی کشور هایی که عضو دیوان نیستند در مورد جناینی ویژه ؛ 4) قبول عضویت کشور های جدید در دیوان کیفری بین‌المللی؛ 5) ارتکاب جرم وجنایت توسط تابعین دولت‌های عضو در حالی که خودشان دولت غیرعضوهستند.

کلیدواژه‌ها