واکاوی روش تفسیر ادبی ابوعلی نحوی فسوی در تفسیر قرآن مجید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث،واحد یزد،دانشگاه آزاد اسلامی،یزد، ایران

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

10.30510/psi.2022.329282.3102

چکیده

ابوعلی‌نحوی‌فارسی‌فسوی از بزرگ‌ترین دانشمندان ادبیات عرب است به‌طوری‌که سایر دانشمندان در آرا علمی خود به نظرات صرفی و نحوی او استناد می‌کنندکمتر عالمی پیدا می‌شود که از قرن چهارم به بعد از نظرات علمی او استفاده نکرده باشد. وی برتبحر در ادبیات عرب نظرات بسیار دقیقی در تفسیر قرآن مجید دارد به‌نحوی‌که مفسرین بعد از او در قرن‌های پنجم تا هفتم از نظرات تفسیری او بهره‌برده‌اند. این پژوهش با هدف تبیین سبک و روش ابوعلی نحوی در تفسیر قرآن و به دست آوردن مهم‌ترین آراء تفسیری وی صورت پذیرفته است..نتایج نشان میدهد هرچند برخی هیچ اثر مکتوب مستقلی در زمینه‌ی تفسیر برای او نمی‌شناسند و او را در جرگه اهل تفسیر جای نمی‌دهند اما عده زیادی او را از جمله مفسران می‌دانند و برای اثبات رأی خود دلائل متعدد می‌آورند و معتقدند که اگرچه هم‌اکنون اثر مستقلی از ابوعلی در موضوع تفسیر باقی نمانده است اما استفاده دیگر مفسران از نظرات تفسیری او همه دال بر این مطلب است که ابوعلی در بیان نکات ریز و دقیق تفسیری تبحر خاصی داشته است.

کلیدواژه‌ها