رفتار سیاسی مدیران دولتی و علل آن در سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت دولتی،واحد بجنورد، دانشگاه آزاد، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه بجنورد، ایران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات، بجنورد، ایران.

10.30510/psi.2022.312064.2535

چکیده

شناخت رفتارهای سیاسی در سازمان، حاصل کمک علوم سیاسی به رفتار سازمانی است. در دنیای امروز، نمی‌توان سازمان ها را جدای از رفتار سیاسی درون آنها مورد مطالعه قرار داد. تصور اینکه افراد سازمان تنها برای اهداف و مقاصد سازمان گام برمی‌دارند، بسیار خوشبینانه می باشد. البته رفتارهای سیاسی بخشی از شرح وظایف رسمی پرسنل در سازمان محسوب نمی‌شود، اما به دلیل تاثیر آن بر کسب منافع و دفع خطر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
این تحقیق با هدف کشف رفتار سیاسی مدیران دولتی و علل آن در سازمان (جامعه نمونه: مدیران دولتی استان خراسان رضوی) انجام شده است . جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه‌ی مدیران دولتی استان خراسان رضوی بودند که از این بین 85 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای انتخاب افراد از نمونه گیری مبتنی بر هدف استفاده شد. داده های مورد نیاز با پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. یافته های تحقیق با استفاده از روش تحلیل تی تک نمونه ای، معادلات ساختاری و رتبه بندی بدست امدند. نتایج نشان داد رفتارسیاسی مدیران به ترتیب عبارتند از دریافت کنترل دسترسی به اطلاعات در بالاترین میزان و بعد از آن نمایش آرامش، مقاومت در برابر تغییر، خشنود سازی دیگران، بازی با زمان، گروه سازی، سرزنش و حمله به دیگران، برخورد معکوس، تقویت یک تاثیر مطلوب، ایجاد شبکه ارتباطی، حمایت و همدلی و مطرح کردن خویش از طریق سایر افراد قدرتمند به ترتیب و در اولویت های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها