تحلیل جامعه‌شناختی مجازات درزمینه جرائم آب " مطالعه موردی: آرای قضایی حوزه دشت سیستان"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد.

2 دانشجوی دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

10.30510/psi.2022.304903.2305

چکیده

مجازات انعکاس یافته در آرای قضایی، یکی از ابزارهای حکمرانی دولت درزمینه، مدیریت منابع آب در منطقه بحران‌زده سیستان تلقی می‌گردد. ازاین‌رو، شناسایی اهداف فلسفی و تاثیرات اجتماعی این نهاد، نقاط قوت و ضعف رویه قضایی را آشکار می‌سازد. نتایج این بررسی که با روش تحلیل توصیفی- استنتاجی صورت پذیرفت، نشان داد که برخی از محاکم در حوزه سیستان، رویکرد فلسفه فایده‌گرایی و برخی دیگر، رویکرد سزا گرایی را دنبال می‌کنند. این دوگانگی فلسفی، سیاست‌های دستگاه عدالت در صیانت از منابع آب را ناکارآمد نشان می‌دهد. ازطرفی، توجه قضات به ساختارهای فرهنگی، دینی، اجتماعی و هویتی جامعه سیستان در مرحله تعیین کیفر، می‌تواند از تأثیرات اجتماعی مخرب مجازات در سطح فردی و اجتماعی ممانعت به عمل آورد. تحلیل جامعه‌شناختی نمونه‌هایی از آرا حکایت از آن دارد که واکنش نامناسب، به شکل‌گیری هویت مجرمانه ناشی از انگ اجتماعی در محکوم بدل می‌گردد و از اهمیت این جرائم، حساسیت‌زدایی می‌کند.
کلیدواژه: جرائم آب، جامعه شناختی، تأثیرات اجتماعی کیفر، حقوق آب

کلیدواژه‌ها