نقش ایلات شاهسون و شکاک در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میاندوآب، در دوران قاجار و پهلوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ،واحدشبستر،دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر ،ایران

2 گروه معارف اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، ایران

3 گروه معارف اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 گروه تاریخ، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر،ایران

10.30510/psi.2022.302858.2246

چکیده

مقاله حاضردر صدد دریافت چیستی مبانی نظری تأثیر ایلات شاهسون و شکاک در تحولات میاندوآب برآمده است. با توجه به این که استقرار عشایر بین مناطق ترک نشین و کرد نشین نقش عمده ای در کاهش تنش ها و دفاع در مقابل متجاوزین داشت و تاکنون تحقیق مستقلی در این مورد صورت نگرفته پرداختن به این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهش حاضر با تکیه براسناد، منابع کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده است. طبق بررسی های انجام شده استقرار ایلات و ایجاد حایل بین مناطق ترک نشین میاندوآب با روستاها و شهرهای کردنشین زمینه را برای ایجاد امنیت، رونق اقتصادی و تعامل اقوام ترک و کرد فراهم نموده است. یافته ها و نتایج پژوهش بیانگر این است که به دلیل ظرفیت های بالای عشایر و در اختیار داشتن موقعیت مهم سوق الجیشی میاندوآب آن ها در تحولات، معادلات قدرت، برقراری امنیت، توسعه پایدار و همزیستی مسالمت آمیز اقوام ترک و کرد منطقه تأثیرات عمده ای دارند. بر اساس اسناد موجود در عصر پهلوی اسکان اجباری عشایر، آن ها را در شرایط سختی قرار داد، فعالیت های دامی با رکود مواجه شد و تولیدات دامی به شدت کاهش یافت. سیاست تغییر ساختارهای اجتماعی در این دوره در شکنندگی زندگی ایلات تأثیر اساسی داشت و موجب مهاجرت، کاهش محصولات دامی، بیکاری و حاشیه نشینی آن ها در اطراف میاندوآب و شهرهای همجوارگردید.

کلیدواژه‌ها