بررسی هویت های تغییر یابنده خانواده های واقع در مراحل مختلف چرخه زندگی خانوادگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران،ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

3 استادیار پایه 20علوم اجتماعی , واحد تهران مرکزی , دانشگاه آزاد اسلامی , تهران , ایران

4 4. استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین , تهران , ایران

5 5. استادیار گروه جا معه شناسی، واحد آشتیان دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

10.30510/psi.2022.299740.2135

چکیده

ژوهش حاضر با هدف بررسی خانواده های واقع در مراحل مختلف چرخه زندگی خانوادگی انجام گردید. در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش زمینه ای استفاده شده است. جامعه آماری زوجین ساکن شهر کرج می باشند که 80 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند بنابراین به هر دوره از چرخه زندگی 20 نفر اختصاص یافت. ( بجز مرحله آشیان خالی ) . جمع آوری داده های کیفی به روش مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام گرفت. در این بخش، داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت که منجر به شناسایی 20 شاخص و 5 مؤلفه گردید. نتایج بررسی ها نشان داد چرخه زندگی خانواده دارای مراحل مختلفی است که با وجود ویژگیهای مشترکی که مراحل با یکدیگر دارند؛ هر مرحله از ویژگیهای خاصی، برخوردار است که می‌تواند معرف آن مرحله از چرخه زندگی خانواده باشد. به طور کلی می توان گفت دغدغه های زندگی درمرحله آغازین زندگی شناخت همسر و رسیدن به نقطه نظرات مشترک است ودر مرحله بارداری همسر، سلامت کودک ،در مرحله ای که فرزند در سن خردسالی و کودکی است تربیت درست فرزند مهمترین دغدغه خانواده ها است درمرحله ای که فرزندان به سن رشد می رسند دغدغه های اقتصادی از جمله مخارج تحصیل و ازدواج دراولویت قرار می گیرد ونهایتادردوران سالمندی، سلامتی والدین، مهمترین اولویت آنهاست در هرمرحله از چرخه زندگی، برای اینکه خانواده به عملکرد خود ادامه دهد به سازماندهی مجدد در زمینۀ نقشها و قواعد نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها