بررسی عوامل اجتماعی و سیاسی موثر بر شفافیت مالی در سازمانهای دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد کاشان، حسابداری دانشگاه کاشان، کاشان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه حسابداری ، واحد کاشان، دانشگاه ازاد کاشان، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری ، واحد کاشان، دانشگاه ازاد کاشان، اصفهان، ایران

10.30510/psi.2021.297911.2074

چکیده

این پژوهش به بررسی عوامل سیاسی و سازمانی تاثیر گذار بر شفافیت مالی ولایه های پنهان موجود در سیستم های مالی شهرداری ها میپردازد.در این تحقیق ابتدا با تحلیل محتوی متون و پژوهش های قبلی مورد بررسی قرار گرفت و مولفه های موثر بر شفافیت استخراج گردید سپس با استفاده از نظر خبرگان با رویکرد دلفی عوامل سازمانی و سیاسی با اهمیت شناسایی و طبقه بندی گردید.از نظر نخبگان شرکت کننده در این پژوهش عوامل مرتبط استخراج شده در تحلیل محتوی و مرتبط با ابعاد پژوهش شامل ابعاد سازمانی و بعد سیاسی به همراه مولفه ها و شاخصه های خود بر شفافیت مالی شهرداری تاثیر معناداری می گذارند. از نظر نخبگان و متخصصان متغیر های فرهنگ و تعهد سازمانی، سرعت و دقت در رسیدگی و اعمال مجازات و تشویق جهت افزایش شفافیت در رتبه های اول و سوم تاثیر گذار بر شفافیت مالی در تحلیل محتوی می باشند. ارائه عوامل موثر برشفافیت مالی در شهرداری ها موجب بهبود سطح پاسخگویی این نهاد و بهره گیری از آنها در جهت ایجاد قوانین و مقررات در راستای افزایش شفافیت می گردد همچنین این پژوهش اولین پژوهش در این زمینه برای نهادهای عمومی و شهرداری ها در یافتن عوامل سیاسی و سازمانی موثر بر شفافیت مالی می باشد که به غنای ادبیات تحقیق نیز کمک می نماید.

کلیدواژه‌ها