تحلیل ماهیت گفتمان حمایت از برند ایرانی در اسناد پایین دستی رسانه ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

2 استاد رشته مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی، استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

3 استاد رشته مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

10.30510/psi.2022.344649.3518

چکیده

ایران در مسیر پیشرفت در بستر پارادایم های نوین توسعه، مفهوم اقتصاد مقاومتی را معرفی و به عنوان راهبردی توانمند ارائه نموده است.حمایت از برند ایرانی می تواند به کمک رسانه ها که نقش اقناع گری دارند، انجام گیرد؛ و رسانه ملی از جمله این رسانه ها است که نقش حمایتگر آن با تحلیل ماهیت گفتمان حمایت از برند ایرانی در اسناد پایین دستی که شامل ضوابط اداره بازرگانی این نهاد بود، بررسی شد. بدین منظور از روش تحلیل انتقادی گفتمان با رهیافت فرکلاف، و در تحلیل جامع‌تر اسناد، از دستورالعمل «جوپ و نوریس» بهره برده شده است. در خوانش انتقادی اسناد مشخص شد که با وجود آنکه در توصیف واژگانی متن این اسناد، یافته ها حاکی از آن بود که ضوابط تنظیم شده در جهت حمایت از کالا (برند) ایرانی می باشد، اما در سطح تفسیر و تبیین مشخص گردید که لازم است این اسناد با رویکرد نوینی باز تنظیم شوند تا با نگاه جهادی، سیاست های درآمدزایی خود را کاهش داده و اهمیت نقش برندها را در پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی، جدی تر پیگیری نمایند؛ زیرا اگر در بستر پارادایم توسعه، با دیدگاه نوسازی به مفهوم برند و برند ایرانی توجه شود، این مفاهیم از مظاهر کاپیتالیسم هستند؛ لیکن اگر با رویکرد توانمدسازی که قائل به وجدانی سازی و درونی کردن فعالیت های اجتماعی است، تحلیل شوند، مناسبات نوینی قابل ارائه خواهند شد که با برانگیختن حساسیت های فطری جامعه در جهت تقویت عرق ملی، انتخاب برند ایرانی را جایگزین انتخاب های دیگر می کنند.

کلیدواژه‌ها