بازتاب هاروت و ماروت در ادب فارسی و اثرات فرهنگی، ,اخلاقی و تربیتی آن در جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

10.30510/psi.2022.347250.3614

چکیده

هاروت و ماروت از دوره باستان در ادبیات جهانی مطرح بوده است.در ایران باستان٬آیین زردشت و کتب عهدین ٬متون بابلی و عیلامی و....نیز از آن سخن رفته است. در تفاسیر کهن فارسی و برخی متون متقدم نیز آمیختگی حقیقت با افسانه گاه به آن جنبه اساطیری و نمادین بخشیده است . پالایش و پیرایش حقیقت از خرافه و واقعیت از افسانه درحد توان منظور است. بازتاب هاروت و ماروت در شعر فارسی و گونه های صور خیال و پردازش های ادبی ٬لفظی و معنایی منظور خواهد بود . نیم نگاهی به ادبیات دیگر ملل از جمله عرب خواهد شد .بازشناخت صبغه ی اسرائیلیاتی موضوع مطمح نظر است. تحلیل،بررسی ومقایسه آثار،به صورت کلّی ویاجزئی،افق های جدیدی راازدانش درمقابل دیدگان خوانندگان می گشاید که می تواندبه شناخت های مختلف منجرشودازجمله شناخت مسائل ادبی وعلمی جدیدو....ضرورت پرداختن به این موارد،کاملاًمشهود است. در این پژوهش هدف این است که به این موارد برسیم: "شناساندن چهره اصلی این داستان و زدودن چهره خرافه و جعل از این روایت تاریخی و اسلامی" و "مطابقت اصل این داستان در قران با کتب عهد عتیق سایر ادیان اسلامی". روش گردآوری اطلاعات دراین پژوهش،روش مطالعۀ کتابخانه‌ای ویادداشت برداری است. برای دستیابی به داده‌های تحقیق، ابتداکتاب هایی که درآنها به داستان هاروت و ماروت اشاره شده است موردبررسی قرارخواهندگرفت وبه آنهامراجعه می شود. نرم‌افزارهای درج و نور ازجمله ابزارهای انجام این پژوهش هستند و ابزار فیش نیز،برای ثبت داده‌ها مورداستفاده قرارمی گیرد.با توجه به نوع تحقیق، این پژوهش از ابزار پرسشنامه و یا وسایل آزمایشگاهی بهره نمی‌برد.

کلیدواژه‌ها