طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

10.30510/psi.2022.341889.3453

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های فازی می باشد. جامعه آماری تحقیق 75 نفر و نمونه 51 نفر شامل کلیه واحد های ستادی یکی از شرکتها بوده است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه و بانکهای اطلاعاتی منابع انسانی ستاد استفاده شد. روش تحقیق توصیفی و پیمایشی بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل پوششی داده های فازی و مدل ورودی محـور استفاده نمودیم. نتایج نشان داد از کل نمونه 51 تایی، 23 نفر از کارکنان مدیریت های کارا (0.23)، 3 نفر در مرز کارا ( 0.09) و 35 نفر ناکارا (0.7) هستند که این امر نشان دهنده پائین بودن میزان بهره وری و کارایی در واحدهای تصمیم گیرنده این شرکت بوده است که جهت ارتقای بهره وری و کارایی، نیازمند آموزش کارکنان و جذب نیروهای متخصص می باشد که باید برنامه ریزی دقیقتری انجام گیرد ویا روشهای جایگزین انتخاب نماید.

کلیدواژه‌ها