عوامل مؤثر بر مهارت ارتباط با خانواده در میان اعضای خانه موسیقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،تهران،ایران

2 استادیار گروه علوم ارتباطات ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

3 استادیار گروه علوم اجتماعی و ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.326339.3020

چکیده

یکی از مهمترین مهارت‌های مورد نیاز در هر محیط اجتماعی و بالاخص موثر بر کیفیت زندگی خانواده‌ها، برخورداری از مهارت‌های ارتباطی است. لذا تحقیق حاضر با هدف تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مهارت‌های ارتباطی اعضای خانه موسیقی ایران با تأکید بر ارتباط با خانواده در سال 1399، انجام شده و به روش کمی صورت گرفته است. در این بخش به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و از روش پیمایش و پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد، در نهایت داده‌ها به روش همبستگی و رگرسیون و با کمک نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که اکثر پاسخگویان (2/59%) وضع مهارتهای ارتباطی‌ اعضای خانه موسیقی را در حد مطلوب ارزیابی کرده‌اند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشانگر وجود رابطه مثبت و معنی‌دار میان متغیرهای تساوی، مثبت‌گرایی و طبقه اجتماعی با مهارتهای ارتباطی بوده است. در تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام به ترتیب 3 متغیر طبقه اجتماعی، تساوی و مثبت گرایی در مجموعه عوامل فرهنگی و اجتماعی وارد معادله رگرسیون شدند و در مجموع حدود 27 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودند.

کلیدواژه‌ها