طراحی الگوی توانمندسازهای مدیریت دانش مبتنی بر مبانی اسلامی در آموزش و پرورش شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

10.30510/psi.2022.327551.3040

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توانمندسازهای مدیریت دانش مبتنی بر مبانی اسلامی در آموزش و پرورش شهر کرمان صورت گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش‌ تحقیق کیفی گراندد تئوری ( داده بنیاد)، مصاحبه با 15خبره (آشنا به مبحث توانمندسازهای مدیریت دانش مبتنی بر مبانی اسلامی می‌باشند) انجام شده. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهر کرمان می باشند، به تعداد نفر(245) که از این تعداد 124 نفر به شیوه‌ی نمونه گیری تصادفی سیستماتیک مدنظر قرار گرفتند. برای شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های توانمندسازی مدیریت دانش مبتنی بر مبانی اسلامی مصاحبه‌های مفصل و عمیقی انجام شده است. به منظور بررسی اعتبار توانمندسازی مدیریت دانش مبتنی بر مبانی اسلامی از پرسشنامه 83 سوالی براساس طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده شده است. روایی پرسش‌نامه (توانمندسازی مدیریت دانش) برابر با (1/81 درصد) و پایایی آن برابر با (4/92 درصد) محاسبه گردید. داده‌های حاصل از تحقیق بوسیله نرم‌افزار NVIVO ویراست 11 مورد تحلیل قرار گرفتند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS ویراست 23 و SMART PLS ویراست 2/2 انجام‌شده است و سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته‌شده است. در این تحقیق در کدگذاری باز، 166 گزاره مرتبط استخراج گردید و در مرحله کدگذاری محوری با دسته‌بندی به 12 مقوله تقسیم شد و در کدگذاری انتخابی 15 بعد کلی استخراج شده و الگوی نهایی پژوهش طراحی گردید. این الگو شامل دو بعد کلی شامل: پیامدهای درون‌سازمانی پیامدهای رقابتی است. که با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی نیز ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها