تعیین تاثیر نوآوری در پذیرش تغییر جامعه معلمان تربیت بدنی مدارس نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.326548.3024

چکیده

ضرورت تغییرونوآوری در همه زمینه ها خصوصا فناوری اطلاعات ومدیریت آن از شرایط اساسی موفقیت سازمانها خصوصا آموزش و پرورش می باشد. از این رو این پژوهش با تعیین تاثیر نوآوری در پذیرش تغییر معلمان تربیت بدنی مدارس جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت.پژوهش حاضر از نوع توصیفی و از نظر مسیر اجرا از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این تحقیق را معلمان تربیت بدنی مدارس شهر تهران به تعداد1600نفرتشکیل دادند که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 384 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزاراندازه گیری پژوهش شامل2 پرسشنامه: 1-پرسشنامه نوآوری آنتونیک و همکاران (پایایی94/0) ، و 2- پرسشنامه تغییر سازمانی بیورتیک و لیوتین(پایایی92/0) استفاده شد. به منظور بررسی روایی سازه از تحلیل عامل تاییدی استفاده شد. پایایی نیز با آزمون آلفای کرونباخ حاصل شد. برای تحلیل داده ها ازتحلیل مسیر معادلات ساختاری وبرای الویت بندی مولفه ها از ضریب بتا رگرسیون خطی استفاده شده که با بهره گیری از نرم افزار اس پی اس و لیزرل انجام شد. یافته ها نشان داد نوآوری به میزان 61/0در پذیرش تغییر ، تغییر افزایشی و مثبت ایجاد کرده بر اساس نتایج می توان نتیجه گرفت که نوآوری و تمام مولفه های آن در پذیرش تغییر معلمان تربیت بدنی اثرمعناداری دارد و دراین میان مولفه خودکارآمدی با ضریب استاندارد 59/0وارزش اجتماعی خلاقیت با ضریب استاندارد57/0بیشترین تاثیر و توسعه خلاقیت با ضریب استاندارد49/0کمترین تاثیر را در پذیرش تغییر دارا بودند.

کلیدواژه ها: نوآوری ،پذیرش تغییر،معلمان تربیت بدنی،

کلیدواژه‌ها