نقش دادگاه در صدور دستور موقت در داوری در نظام های حقوقی ایران و انگلستان و تبیین جامعه شناختی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

10.30510/psi.2022.306200.2352

چکیده

اصل استقلال داوری، دادگاه را از مداخله در داوری منع مینماید لکن در برخی موارد به جهت تحقق نتیجه مطلوب داوری دادگاه با هدف هدایت مطلوب و ساماندهی جریان داوری مبادرت به مداخله می نماید. مبانی این دخالت در منابع قانونی و یا منابع قراردادی است. اهمیت به این مبانی را نباید نقض اصل حاکمیت اراده طرفین قلمداد نمود زیرا مداخله دادگاه در شرایطی تنها راه موثر نمودن تصمیم طرفین در ارجاع اختلافات به داوری است. یکی از مواردی که دادگاه در نظام حقوقی ایران دخالت می‌نماید، صدور دستور موقت است. هرچند نفس دخالت دادگاه در صدور دستور موقت توسط دادگاه در برخی از موارد همچون صدور دستور موقت پیش از شروع فرآیند داوری امری پسندیده است، اما محروم نمودن داور از حق صدور دستور موقت به عنوان یک ابزار کارآمد، به حیثیت داوری لطمه وارد می‌نماید. بر این اساس بازنگری در قوانین موجود ایران از این جهت امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها