پروبلماتیک هویتی جنبش چپِ دانشجویی دهه1380 در ارتباط با جنبش زنان و جنبش کارگری رویکردی با تکیه بر نظریه بسیج منابع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مطالعات فرهنگی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

10.30510/psi.2022.240691.1223

چکیده

در دهه 1380، جنبشی چپگرایانه در دانشگاه‌های کشور شکل گرفت که تلاش کرد برای بیان خواسته های خود با سایر نیروهای اجتماعی مرتبط شود. مساله تحقیق حاضر، ناشناخته بودن نحوه برقراری چنین ارتباطی بود. سئوال اصلی این بود که زنان و کارگران در این حرکت دانشجویی چه جایگاهی داشتند؟ از این رو، هدف بررسی حاضر، شناخت رویکرد دانشجویان به جنبش زنان و جنبش کارگری بود. این تحقیق با رویکردی کیفی انجام و نظرات دانشجویان با استفاده از روش مصاحبه با «افراد مطلع مهم» گردآوری و از طریق مقوله بندی مواضع مورد تحلیل واقع شد.
نتایج نشان داد که این دانشجویان در مقایسه با فعالان پیشین چپ به نابرابریهای زن و مرد توجه بیشتری داشتند که ناشی از فراگیر شدن و (در مواردی) رادیکال شدن مطالبات زنان بود. همچنین نتایج نشان داد که کارگران به دلایل ایده ئولوژیک و نیز قابلیتهای کنشگری برای دانشجویان اهمیت داشتند. دانشجویان از طرق مختلفی چون جمع‌آوری کمک‌های مالی، تقدیر از فعالان کارگری، برگزاری سخنرانی، تجمع و نمایشگاه عکس و کتاب، چاپ نشریات، و...با کارگران در ارتباط بودند.

کلیدواژه‌ها