مبانی فقهی نظام ثبت اسناد و املاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

10.30510/psi.2022.309914.2457

چکیده

امروزه، تردیدی نیست که نهاد حقوقی ثبت اسناد و املاک، نقشی حاکمیتی در جامعه ایفا می‌کند و شاید موضوع نظام ثبت اسناد و املاک از حیث اینکه به‌صورت کاملاً خصوصی مدیریت می‌شوند در بحث خصوصی‌سازی، اولین سازمان و نهاد حقوقی ـ مدنی باشد. فارغ از بحث حقوق مدنی و پیشینه تاریخی ثبت مالکیت‌ها و اسناد آن، مبانی تشکیل و تأسیس نظام ثبتی از نقطه‌نظر اسلامی بسیار قابل تأمل است. چرا که، دست‌کم، تنظیم دقیق اسناد ضامن اجرای عدالت و موجب تقویت اطمینان شهود به هنگام ادای شهادت و مانع ایجاد بدبینی و بدگمانی و سوءظن در میان افراد جامعه می‌شود. از همین رو، سعی شده است در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی مبانی فقهی نظام ثبت اسناد و املاک با توجه به برخی آیات قرآنی و احادیث که مربوط به مسایل حقوقی و تنظیم سند در معاملات است که مبنای آن؛ آرامش روحی دو طرف معامله، جلوگیری از فراموشی، جلوگیری از انکار، از سوء ظن، جلوگیری از دخل و تصرف احتمالی نابجا، حفظ حقوق و جلوگیری از تضییع آن و ..... مطرح شده، پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها