بررسی قاعده ثبات مالکیت، در سرمایه گذاری خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق خصوصی، واحد سمنان، دانشگاه آزاداسلامی، سمنان، ایران

2 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

10.30510/psi.2022.301230.2182

چکیده

ثبات مالکیت به وسیله نظام های مهم حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است، با وجود این(سلب مالکیت)،(ملی سازی)،(ضبط اموال) از جمله استثناهای وارد برثبات مالکیت هستند که منشآ اختلاف می شوند.تعارض ظاهری منافع سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان از حیث میزان رعایت قاعده ثبات مالکیت، دو مصلحت حمایت از سرمایه گذاری خارجی و صیانت از منافع ملی رامقابل یکدیگر قرار می دهد. در پژوهش حاضر ارائه الگو و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات احتمالی در زمینه بررسی قاعده ثبات مالکیت در سرمایه گذاری خارجی مطرح است و سوال اصلی این است که قاعده ثبات مالکیت چیست ومبانی آن چگونه تبیین می شود؟ نتایج نشان می دهد؛ قاعده ثبات مالکیت در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار مهم و مورد توجه است تا جایی که امنیت سرمایه گذاری و توجه جدی به جذب آن از خارج باعث جلو بردن پروژه های صنعتی کشور و افزایش قابلیت اعتماد زیر ساخت های توسعه ای و در نتیجه اقتصادی خواهد شد و کشور را از بحران های مختلف اقتصادی آینده جهان که فقر و بیکاری مهمترین شاخص آن در کشور های توسعه نیافته است نجات خواهد داد. همچنانکه هر قاعده حقوقی، از موارد نقض برخوردار می باشد قاعده ثبات مالکیت نیز دارای استثناء می باشد و در واقع این تعیین حدود حق مالکیت به طراز اثبات و اجرای آن است که مسئله ثبات مالکیت را مختص می سازد.

کلیدواژه‌ها