امام خمینی(ره) احیاگر حجاب در جامعه سیاسی ایران با الهام از سیر تنزیلی قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

2 دانشیارگروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 هیئت علمی گروه معارف اسلامی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

10.30510/psi.2022.302772.2245

چکیده

حجاب از صدراسلام تاکنون یکی از نشانه‌های هویت‌دینی مسلمانان و از عناصراصلی تفاوت فرهنگی مسلمانان و بی‌دینان بوده و همچنان در عصر حاضر کارکرد خود در تمایز مسلمانان با غربیان را حفظ نموده است. سیاست‌های غرب‌گرایانه سعی دارند آزادی را مترادف بی‌حجابی و بی‌بندوباری نشان دهند و حتی بزرگان فکری مسلمان را به نرمش در برابر این تفکر وادارند. در چنین روزگاری امام-خمینی(ره) کوشیدند با تاسی از شیوه تربیتی پیامبر(ص) که مبتنی بر سیر نزولی قرآن و احیای حجاب در جامعه جاهلی صدر اسلام است، گام به گام در جهت احیای حجاب در جامعه‌ایران قدم بردارند. ایشان معتقد بودند بی‌حجابی و بی‌بندوباری ترفند استعمار برای تخدیر و به نابودی کشیدن نسل کشورهاست لذا سیاست اجبار حجاب بانوان در اداره‌ها و سطح کشور را از اولویت‌های برنامه‌ فرهنگی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران قرار داده و ذره‌ای در این امر نرمش از خود نشان ندادند.
این پژوهش به روش تحلیلی‌توصیفی، با بررسی جامع موضوع حجاب مخصوصا سیر نزول و تثبیت آیات حجاب و موضع‌گیری امام‌خمینی(ره) در مقاطع مختلف و مقایسه آن با مواضع روشن‌فکران هم-عصر ایشان به این نتیجه رسیده است که امام‌خمینی(ره) احیاکننده حجاب در جامعه‌سیاسی‌ایران است.

کلیدواژه‌ها