بررسی رابطه دولت و ملت در الگوی اسلامی از دیدگاه امام خمینی و امام خامنه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا ، شهرضا، ایران

2 استادیار گروه عرفان اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان،، دهاقان، ایران

3 گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا ، شهرضا، ایران

10.30510/psi.2022.295893.2014

چکیده

جمهوری اسلامی ایران حکومتی است که داعیه توجه به احکام اولیه اسلام را دارد و با توجه به آیات قران و احدایث و همچنین سیره پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) و در نهایت با استفاده از توان اجتهاد در فقه شیعی تلاش دارد تا مدلی از حکومت دموکراتیک مبتنی بر احکام اسلامی ایجاد نماید. چهارچوب الگوی اسلامی راهکاری است برای دستیابی به هر دو هدف پیشرفت جمهوریت و مردم‎گرایی حکومت و همچنین، حرکت به سمت استفاده بیشتر از احکام اسلامی است. این مقاله رابطه دولت و ملت را از دیدگاه دو رهبر جمهوری اسلامی با استفاده از روش تفهمی و ژرف نگری مورد بررسی قرارداده است. نتایج نشان می دهد امام خمینی در مجموعه بیاناتشان که در صحیفه نور آمده و امام خامنه ای در مجموعه سخنرانی شان دقیقا وظایف دولت اسلامی را اینطور بیان می‌کنند: اجرای قانون الهی، قانونمند بودن، همکاری و تعاملی، هدایتی و نظارتی، خدمتگزار و دیندارانه می دانند و در مجموع دولت اسلامی را وکیل وامانت دار مردم، که بایستی باورهای دینی را گسترش دهد و منافع مردم را تأمین نماید. به باور ایشان هم ملت دارای یک مجموعه حقوق و وظایفی در مقابل دولت و حکومت است و هم حکومت دارای یک سری حقوق و وظایفی در راستای اجرای وظایف خود برخوردار است. نتایج بدست آمده همراستا بودن کامل این دیدگاهها و اندیشه ها می باشد که نشاندهنده خط فکری مشترک و پیروی از الگوی اسلامی این دو رهبر و دیدگاههای مشترک و یکسان آنها نسبت به رابطه دولت و ملت است.

کلیدواژه‌ها