شیوه نظارت رییس جمهور بر عملکرد وزرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، شعبه قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، هرمزگان، ایران

2 گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران.

10.30510/psi.2022.291898.1870

چکیده

به موجب قانون اساسی رییس جمهور در مقابل مردم و مجلس مسئول و پاسخگواست. بنابراین باید برای انجام وظیفه خود اختیار نظارت بر زیر مجموعه خود (هیات وزیران) را داشته باشد. نظارت رییس جمهور بر هیات وزیران به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد. در نظارت مستقیم رییس جمهور به عنوان رییس بر زیر مجموعه خود نظارت سلسله مراتبی و قیمومتی دارد و می تواند از این طریق با اعمال تصمیماتی از قبیل تذکر، عزل، یا توبیخ وزیر بر کار آن ها نظارت داشته باشد، همچنین می تواند به صورت مستقیم مصوبات وآیین نامه های هیات دولت را مورد بررسی قرار دهد و به اصلاح و یا لغو آن ها مبادرت ورزد. نظارت غیر مستقیم رییس جمهور بر هیات دولت از طریق دفاتر و نهادهای بازرسی، هیات رسیدگی به تخلفات اداری، معاونت های خود صورت می گیرد و علاوه بر آن ضمانت اجراهایی نیز توسط قانون برای مسیولیت وزیران در نظر گرفته شده است. نظارت از طریق دفاتر و نهادهای بازرسی، هیات رسیدگی به تخلفات اداری، معاونت های خود غیرمستقیم بوده و علاوه بر آن ضمانت اجراهایی نیز توسط قانون برای مسئولیت وزیران در نظر گرفته شده است. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد مطالعه نظارت رییس جمهور بر عملکرد وزرا است.

کلیدواژه‌ها