طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران(مطالعه کیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر.ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر.ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر.ایران

10.30510/psi.2022.289412.1788

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران انجام شد. تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش آمیخته (کیفی و کمی) است و جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل متخصصان و در بخش کمی شامل کارکنان می باشد. برای نمونه گیری در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفدار و در بخش کمی به روش طبقه ایی عمل شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته می باشد، که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید و آزمون CVR تایید شده است. پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که همگی بالای 7/0 و مطلوب بوده است. با استفاده از روش تحلیل مضمون در مقوله کیفی و تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون SMART PLS در مقوله کمی، مدل توسعه منابع انسانی ارائه گردید است.

کلیدواژه‌ها