مبانی فقهی احکام تفرقه افکنی در میان امت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم

3 عضو هیات علمی

10.30510/psi.2021.288659.1784

چکیده

چکیده :
با الگوپذیری از بزرگان دین مبین اسلام، بنیانگذاران و فعالان حوزه‌ وحدت و تقریب مذاهب اسلامی به منظور جلوگیری از تفرقه و نفاق بین مسلمانان و به خاطر همزیستی دینی و هویت جمعی در نظام نوین جهانی
و ضرورت و لزوم وحدت در جامعه اسلامی، تلاشی صورت گرفت تا یکی از مباحث مطرح و مورد توجه فقه، با عنوان "مبانی فقهی احکام تفرقه افکنی در میان امت اسلامی" موضوع مقاله قرار گیرد و احکام و قواعد فقهی این مبحث را مورد بررسی قرار بدهد ؛ با مراجعه به جامعه شناسی دینی و طبق شواهد تاریخی، تفرقه و اختلاف باعث از هم پاشیدن جوامع و ملت ها می شود.
در دانش فقه، مسأله‌ی مهمِ جلوگیری از تفرقه و سوق پیدا کردن به سوی تقریب و وحدت مذاهب مختلف مورد توجه قرار گرفته تا جایی که طبق آن فقهای عظام تمام سعی خود را بر این مهم نهادند که با مبانی فقهی استنباط شده، حکم حرمت را برای ایجاد تفرقه و اختلاف و حکم وجوب را برای وحدتگرایی و تقریب بین مذاهب صادر کنند و با این مهم گام بزرگی در جهت خَلق وحدت و جلوگیری از تفرقه و دوگانگی بردارند و در نتیجه بر همگرایی و انسجام مسلمین در جامعه اسلامی تاثیر بسیار فوق العاده ای بگذارند. این مقاله با روش کتابخانه‌ای، توصیفی، تحلیل نظری و تطبیق محتوا سامان گرفته است.
واژگان کلیدی: مبانی، فقه، احکام، تفرقه افکنی، جامعه اسلامی، وحدت، تقریب.

کلیدواژه‌ها